• Gratis cadeauverpakking | Gratis verzending | Verzending binnen 1-3 dagen.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit Bella Fleur Design
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Bella Fleur Design en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt 

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van Bella Fleur Design 
Bella Fleur Design
www.bellafleurdesign.nl
Info@bellafleurdesign.nl
KvK-nummer: 83676651
Btw-identificatienummer: NL003857193B84

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bella Fleur Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
Bella Fleur Design en consument.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Bella Fleur Design gewijzigd worden.
3. Door het plaatsen van een bestelling bij Bella Fleur Design verklaart de consument, zonder voorbehoud, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als Bella Fleur Design gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden Bella Fleur Design niet.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel ontvangt de consument een e-mail met een bevestiging van de bestelling en het betreffende ordernummer.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en de kenmerken van het product vaststellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan info@bellafleurdesign.nl.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Bella Fleur Design. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Bella Fleur Design verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een retourzending dient voorzien te zijn van een brief met naam, adres en ordernummer van de consument.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Het verzendrisico bij ruilingen en retourneringen zijn voor risico van de consument.
7. Onvoldoende / niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
8. Bij retouren ontvangt de consument binnen 30 dagen het retour te ontvangen bedrag minus verzendkosten terug per bank.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Producten gemaakt in opdracht of volgens specificaties van de consument evenals gepersonaliseerde sieraden en oorbellen kunnen niet geruild of retour genomen worden.

Artikel 10 - De prijs
1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Bella Fleur Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bella Fleur Design kenbaar heeft gemaakt.
3. Alle bestellingen worden na ontvangst van betaling aangeboden voor verzending bij PostNL als brievenbuspakket.
4. Bella Fleur Design is niet aansprakelijk voor schade of verlies bij levering op een foutief opgegeven adres.
5. Bella Fleur Design is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL.
6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Bella Fleur Design geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 dag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Bella Fleur Design het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 12 - Betaling
1. Betaling dient direct door consument online te geschieden via IDEAL. 
2. Bij het ontvangen van de betaling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail.
3. Bestellingen worden alleen verzonden na ontvangst van betaling.


Artikel 13 - Garantie
1. Bella Fleur Design staat er voor in dat de sieraden voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 
3. indien de gebruikte materialen natuurproducten zijn, dienst de consument rekening te houden met eventuele maat- en kleurverschillen. 
4. Onder de garantie vallen in elk geval niet:

a. De niet-inachtneming door de consument van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;

b. Normale slijtage;

c. Bewerking, verwerking en/of reparatie door derden, waaronder de consument zelf;

D. Na verloop van het garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief verzendkosten, aan de consument in rekening worden gebracht. 

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Bella Fleur Design staat er voor in dat de producten voldoen aan de eigenschappen die de consument bij normaal gebruik mag verwachten.
2. De onderhoudstips zoals beschreven op de website www.bellafleurdesign.nl dienen te worden gevolgd voor behoud van het sieraad, indien de consument hier niet aan voldoet kan Bella Fleur Design niet aansprakelijk worden gesteld en worden klachten ongegrond verklaard. 3. Bella Fleur Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
4. Bella Fleur Design is niet aansprakelijk voor verlies van het sieraad. Er wordt geen geld geretourneerd of nieuw sieraad verstrekt zonder foto van het defect of dat het sieraad geretourneerd kan worden.
5. Bella Fleur Design sluit zich uit voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van sieraden.
6. Sieraden van Bella Fleur Design die door kinderen onder de 18 jaar worden gedragen dienen te allen tijde onder toezicht van volwassenen gedragen te worden. Bella Fleur Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist gebruik van de armband.
7. Bella Fleur Design sluit zich uit voor aansprakelijkheid voor (allergische) reacties op sieraden en alles wat daaruit voort kan vloeien. 

8. Na ontvangst dient de consument de producten te controleren, indien de producten niet conform bestelling zijn of niet voldoen aan de beschrijving op de website dient de consument dit direct na ontvangst te melden door te mailen naar info@bellafleurdesign.nl voorzien van een volledige en duidelijk omschrijving en afbeelding. 
9. Indien het sieraad 
9.  Bij Bella Fleur Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bella Fleur Design binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10. De consument dient Bella Fleur Design in ieder geval 14 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Bella Fleur Design en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.